สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 29/04/2011
ปรับปรุง 30/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 2,680,306
Page Views 3,369,664
 
« February 2024»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

วีซ่า

วีซ่า

การขอวีซ่าออสเตรเลีย
การสมัครวีซ่านักเรียน


วีซ่านักเรียน

          สําหรับบุคคลที่ประสงค์จะศึกษาต่อใน ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่หลักสูตรระดับ การเรียนภาษาอังกฤษสั้นๆ ระดับประถม และมัธยม จนถึงระดับวิชาชีพฝึกอบรม ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใน ประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ไม่รวมถึงการ เข้าเรียนภาคฤดูร้อน ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย์


การยื่นใบสมัครขอวีซ่า

          • ยื่นด้วยตนเองที่ สํานักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของ ออสเตรเลีย ชั้น 34, ตึก ไทย ซีซี เลขที่ 889

ถนน สาทร (ใต้), กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์)
          • ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ สถานทูต ออสเตรเลีย (แผนกวีซ่า)37 ถนน สาทร (ใต้) กรุงเทพฯ 10120 ผู้สมัครจะต้องแนบซองเปล่าติดแสตมป์ (EMS) พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเอง
ค่าธรรมเนียม โปรดแนบค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าโดยแคชเชียร์เช็ค (หากซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ) หรือโดย ‘แบงก์ดราฟท์’ (หากซื้อนอกเขตปริมณฑล) สั่งจ่าย
‘สถานทูต ออสเตรเลีย กรุงเทพฯ’ เป็นเงินสกุลบาท เท่านั้น
          • ยื่นที่สถานทูต ออสเตรเลีย โดยโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นที่หมายเลข 02 3446400
(ระหว่างเวลา 14.30–16.30น) วันจันทร์ –วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ในกรณีที่ต้องมีการสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะได้รับแจ้งถึงวันและเวลาที่จะมีการสัมภาษณ์ภายหลังการพิจารณาในเบื้องต้น
 

 

สิ่งสําคัญที่ควรทราบในการยื่นใบสมัครขอวีซ่า


ผู้สมัครจะต้องให้ข้อมูลโดยครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลของการยื่นขอวีช่าในอดีต การปิดบังข้อมูลใดๆ ของท่านอาจมีผลให้ท่านไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าเข้า ประเทศออสเตรเลีย

เอกสารอะไรบ้างที่ผู้สมัครควรเตรียม
ในการยื่นเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสําเนาที่ชัดเจน ซึ่งเอกสารต้นฉบับให้แก่ท่านหลังจากทําการรับรอง
สําเนาถูกต้อง ในกรณี ที่เอกสารต้นฉบับไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารฉบับแปล
เป็นภาษาอังกฤษด้วย


เอกสารที่ต้องยื่น

          • แบบฟอร์ม 157A - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
          • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า จะต้องชําระด้วยแคชเชียร์เช็ค (เฉพาะที่ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร 
             หรือจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการเท่านั้น) หรือ ชําระโดย ‘แบงก์ดราฟท์’ (เฉพาะเมื่อซื้อนอกเขต
             ปริมณฑล)
โดยสั่งจ่ายสถานทูต ประเทศออสเตรเลีย กรุงเทพฯเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น 
          • รูปถ่ายขนาดทําหนังสือเดินทาง 1 รูปของผู้สมัครทุกท่านที่ใด้ระบุไว้ในใบสมัคร 
          • หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ของผู้สมัครทุกท่าน
          • บัตรประชาชนไทย(สําหรับบุคคลสัญชาติไทย) ทะเบียนบ้าน และ/หรือใบสูติบัตรของผู้สมัคร 
          • เอกสารราชการยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร กับสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ระบุ 
             รวมอยู่ในใบสมัคร เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ทะเบียนบ้าน เป็นต้น 
          • เอกสารแสดงการรับราชการทหาร และ/หรือ รับรองการพ้นจากการรับราชการทหาร ในกรณีที่ได้รับ
             ราชการทหารมาก่อน 

          • เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment - COE)
          • สมาชิกในครอบครัวที่มีอายุครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 18 ปี ที่จะติดตามผู้สมัครไปประเทศออสเตรเลีย 
             จะต้องยื่นเอกสารที่แสดงว่ามีการตอบรับการเขัาศึกษาในประเทศออสเตรเลียเช่นกัน (Confirmation 
             of Enrolment – COE)

          • ผลการตรวจสุขภาพของผู้ขอวีซ่าหลัก และของบุคคลในครอบครัวทุกคนที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร 
          • จะต้องกระทําโดยแพทย์ /โรงพยาบาลที่อยู่ในรายชื่อที่อนุมัติโดยแผนกวีซ่าของสถานทูต 
             ออสเตรเลีย เท่านั้น 

          • หลักฐานของการจ่ายค่าประกันสุขภาพของนักเรียน (Overseas Student Health Cover - OSHC) 
             ของผู้สมัครและบุคคลในครอบครัวที่ระบุรวมอยู่ในใบสมัคร

ข้อกําหนดด้านการเงิน 


          • หลักฐานซึ่งแสดงว่า ท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอ ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ประเทศออสเตรเลีย, ค่าเรียน ค่าครองชีพ เป็นต้น

**หมายเหตุ ผู้สมัครแสดงสมุดเงินฝากธนาคาร เป็นหลักฐานกานเงินจะต้องเป็นสมุดเงินฝากตัวจริง


 

 


 
  
view